Stajňa Logo Trenčín

Novinky

Benjamín Cup 2017, 2. kolo

17. júna 2017, začiatok 10.00

Stajňa CEDOS, Trenčín - Nozdrkovce

BENJAMÍN CUP 2017

2. kolo, 17. júna 2017

 

Dátum konania:               17. júna 2017

Usporiadateľ:               Jazdecký klub Trenčín- Nozdrkovce

Miesta konania:            Stajňa CEDOS Trenčín – Nozdrkovce,

                                  Nozdrkovce 7573, Trenčín

Opracovisko:                    piesok s geotextíliou 40 x 20m 

Kolbisko:                            piesok s geotextíliou 60 x 54 m

Email:                                  jknozdrkovce@gmail.com

Telefón:                              0905 580 697, Adela Maxonová                                                                   

Štartovné:                          10,- € /jazdec na celé podujatie

Ustajnenie:                  15,- € / deň

Prezentácia: 9.00 – 9.30, Zahájenie 10.00, Predpokladaný štart skokových súťaží 12.00. 

Prihlášky na preteky posielajte mailom na adresu:

jknozdrkovce@gmail.com (miesto konania Stajňa Cedos)

V prihláške uveďte: meno jazdca, vek jazdca, meno koňa a súťaže, ktorých sa chcete zúčastniť, zodpovednú osobu, ktorá bude jazdca sprevádzať na pretekoch.

Uzávierka prihlášok je 15. júna o 18.00.

Za dodatočnú prihlášku je usporiadateľ oprávnený požadovať dvojnásobné štartovné

Súťaže:

1. Hobby drezúra amatér

Pre deti do 10 rokov. Základná drezúrna úloha, ktorá môže byť predvedená aj v kroku, pre zdatnejších v kluse (dvojici bude pripočítaný bodový bonus). Úloha bude čítaná,  to znamená, že jazdec si nebude musieť úlohu pamätať, úloha bude obsahovať len základné prvky drezúry (zmeny smeru, zastavenie a pod.)  Jej presné zadanie bude zverejnené v jednotlivých súťažných rozpisoch. Súťaže sa môžu zúčastniť aj straší jazdci, nebudú však hodnotení.

2. Hobby drezúra profík

Pre deti do 16 rokov. Drezúrna úloha Z1, nájdete ju na: drezura.wbl.sk/Drezurne ulohy

3. Hobby Benji parkúr

Kavalety medzi stojanmi, položené na zemi. Súťaž je možné absolvovať v kroku, v kluse,  ale aj v cvale. Jazdci si zdokonaľujú orientáciu v parkúre. Jazdecká dvojica musí absolvovať parkúr bez chýb a v čo najkratšom čase. Súťaže sa nesmú zúčastniť jazdci s licenciou.

4. Hobby Benji amatér

Krížiky medzi stojanmi. Optimálny čas. Čl. pravidiel 238.1.4

5. Hobby Benji profík

Parkúr do 60 cm s rozoskakovaním.

6. Hobby parkúr do 80 cm

Parkúr do 80 cm s rozoskakovaním. Súťaže sa môžu zúčastniť len kone, ktoré počas dňa štartovali maximálne dva krát. Súťaž sa nezapočítava do Benjamín Cupu.

Vyhodnotenie

Jazdecké dvojice získavajú body za umiestnenie v jednotlivých súťažiach. Počas finálového kola je vyhodnotený víťaz za každú súťaž a vekovú kategóriu a celkový víťaz, ktorý sa stane držiteľom Benjamín Cupu 2016. Pre súťažiacich sú pripravené v každom kole vecné ceny a stužky. Víťazi v jednotlivých kategóriách získajú aj pohár.

Všetkých súťaží sa môžu zúčastniť aj jazdci nad 16 rokov s licenciou alebo bez licencie, nebudú však hodnotení. Prítomnosť trénera alebo učiteľa jazdy v parkúre je povolená.

 

Benjamín Cup je 4. kolová pohárová súťaž pre deti a mládež, je určený najmä pre začínajúcich jazdeckých nadšencov do 16 rokov, ktorí chcú získať svoje prvé súťažné skúsenosti. Súťažiť sa bude v dvoch vekových kategóriách:              do 10 rokov,

                               10 – 16 rokov.

Štart je povolený aj pre jazdcov a kone bez licencie, potrebná je však prítomnosť trénera. Jazdci do 18 rokov musia byť sprevádzaní zodpovednou osobou, ktorá zaručuje spôsobilosť jazdca a koňa súťažiť v jednotlivých disciplínach.

 

Kone a jazdci sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo na základe záväznej písomnej prihlášky.

Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné škody alebo ujmy na zdraví jazdcov resp. koní počas celej akcie. Všetci účastníci zodpovedajú za škody spôsobené osobne alebo ich koňmi tretej osobe.

Preteká sa v korektnom úbore jazdca a výstroji koňa predpísanom v pravidlách SJF.

Pred vyložením koní je potrebné predložiť pas koňa s platnými veterinárnymi osvedčeniami – očkovanie, vyšetrenie IAE (infekčná anémia koní) nie staršie ako 6 mesiacov.

Pretekov sa môžu zúčastniť aj starší jazdci, ktorí nebudú hodnotení.

Cieľom tejto súťaže je umožniť najmladším jazdcom zažiť súťažnú atmosféru a naučiť ich základným súťažným návykom v príjemnej a prajnej atmosfére.

Štart v súťaži je povolený len prihláseným a odprezentovaným jazdcom a po uhradení všetkých poplatkov! Vyplatenie štartovného bude prebiehať priamo na mieste, v kancelárii pretekov v HOTOVOSTI!

 

DREZÚRNA ÚLOHA – BENJAMÍN CUP 2017

jazdci do 10 rokov

Úloha je čítaná. Jazdci môžu absolvovať úlohu v kroku. Ak  jazdec absolvuje úlohu tak ako je predpísaná (teda aj v kluse) dostane bonus 20 bodov.

Maximálny možný počet bodov je 80 za cviky a 20 za súhrnné známky, teda 100, s bonusom 120.

Odpočítava sa: 1. omyl = -2 body, 2. omyl = -4 body, 3. omyl = vylúčenie

 

Miesto

Cvik

Známka

Poznámky

Riadiace myšlienky

1.

A

 

X

 

C

Vjazd pracovným klusom

(krokom)

stáť, pozdrav

krokom vchod

na pravú ruku

 

 

Rovnosť vjazdu, prechody do a zo zastavenia, kvalita kroku,

ohnutie v obrate

2.

M

Pracovný klus

 

 

Prechod do klusu

3.

B

Veľký kruh

 

 

Ohnutie, presnosť, pravidelnosť

4.

F

stredný krok

 

 

Čistota kroku, uvoľnenosť

5.

KB

Zmeniť smer

 

 

Rovnosť, pravideľnosť

6.

C

Stáť 6 sekúnd nehybnosť

stredným krokom vchod

 

 

Zastavenie, nehybnosť

Prechod do a zo zastavenia

7.

H

Pracovný klus (krok)

 

 

Plynulosť prechodu

8.

E

Veľký kruh

 

 

Presnosť, ohnutie, kontakt

9.

A

X

zo stredu

stáť, pozdrav

 

 

Rovnosť,

zastavenie

 

 

Odchod voľným krokom

 

 

 

 

 

SPOLU

(Cviky)

 

 

 

 

 

Súhrnné známky

 

1.

Chody (uvolnenosť, pravidelnosť)

 

 

2.

Držanie a sed jazdca, správnosť a

účinnosť pomôcok

 

 

SPOLU

(Cviky + Súhrnné známky)

 

 

 

 

Kone na predaj